Thursday, May 1, 2008

tak ada ganja

tak ada ganja
akar punjabi

anker mengakar
birahiku mengejar

kau lari! kau lari!
tak tahan dikejar
hatijoget poco-poco sama edophilia.

No comments: